- အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုရုပ်ရှင် ၂၀၂၀ - လှုပ်ရှားမှုအသစ်ရုပ်ရှင်အသစ်အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်