စုံတွဲ - အီဗန်နှင့်ဂျူလီယာ
တီဗွီအစီအစဉ် - El internado

segunda parte - https://www.youtube.com/watch?v=FV0pZTBSrpw
tercera parte: https://www.youtube.com/watch?v=h_hpaDhlrCI&t=2s