နောက်ဆုံးတွင် Stephanie သည်သူမသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနှစ်ရက်တည်းအိမ်တွင်တစ်ယောက်တည်းနေရသည်။ ဖြစ်ပျက်တက်အဆုံးသတ်ထင်ပါသလဲ