အီဗန်သည်သူ၏မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းမာရီယာတွေ့ရှိခဲ့သည်