ယေရှုဘယ်သူလဲ ဒီလူအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ https://jesus.net/
ယေရှု၏ဘဝသည်သင့်အတွက်အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ အောက်မှာမှတ်ချက်ပေးပါ
မှတ်ချက်များအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။